Tietosuoja-, rekisteri- ja saavutettavuusselosteet

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
Kansankatu 53
90100 Oulu

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Anna Katajala
Kansankatu 53
90100 Oulu
p. 040 820 5228

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus
­Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen yhdistyslain mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa, oikeutettu etu huolehtia jäsenpalvelusta ja jäsenviestinnästä, vapaaehtoisiksi ilmoittautuneiden palveluista ja viestinnästä.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • Jäsenpalvelut
  • Jäsenviestintä
  • Yhdistystoimintaan liittyvä viestintä ja tiedottaminen
  • Varainhankinta

5. Käsiteltävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä käsittelee jäsenrekisterin yhteydessä seuraavia jäsenen henkilötietoja

  • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, kotipaikka
  • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, osoitetiedot
  • yhteisöä tai yhteisön yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
  • jäsenyystiedot (jäsenlaji, jäsenyyden kesto)
  • luottamustoimet järjestössä
  • jäsenmaksutiedot

Tummennetulla merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys jäsenyyden syntymiselle.

6. Tietolähteet
Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot
Käsittelemme tietoja itse hyödyntämättä henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita. Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään ulkoiseen levypalvelimeen, joka on salasanoin suojattuja. Manuaalisen aineiston säilytys lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset

Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Vapaaehtoistoiminnan rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

1. Rekisterinpitäjä 
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
Kansankatu 53 90100 Oulu Puh. 050 348 4676 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry Anna Katajala
Kansankatu 53
90100 Oulu
p. 040 820 5228

3. Rekisterin nimi 
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen neuvontapisteen vapaaehtoisten sopimukset. 

4. Rekisterin tarkoitus 
Henkilötietoja käytetään vapaaehtoisten antamien tietojen säilyttämiseen yhteydenottoja ja vapaaehtoistehtävänantoja varten. 

5. Rekisterin tietosisältö 
Henkilön nimi, sähköposti, puhelinnumero sekä tehtävät, joita vapaaehtoinen tekee. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilö ilmoittaa itse tietonsa kirjallisessa sopimuksessa. Henkilö voi myös itse päivittää tietojaan tai pyytää poistamaan ne ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto 
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tiedot eivät lähtökohtaisesti ole julkisia, vaan näkyvät pelkästään henkilöstölle. Mikäli tiedot halutaan julkaista esim. nettisivuilla, tähän kysytään erikseen kirjallinen suostumus.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. Sopimukset säilytetään lukollisessa tilassa lukollisessa kaapissa, johon vain Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen neuvontapisteen henkilöstöllä on pääsy.

Rekisteriseloste on laadittu 16.10.2020

Kumppanuuskeskuksen toimijoiden rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § 

1. Rekisterinpitäjä 
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
Kansankatu 53 90100 Oulu Puh. 050 348 4676 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa 
Anna Katajala
Kansankatu 53
90100 Oulu
p. 040 820 5228

3. Rekisterin nimi 
Kumppanuuskeskuksen toimijoista kerätty sähköpostilista. 

4. Rekisterin tarkoitus 
Henkilötietoja käytetään Kumppanuuskeskuksen sisäiseen viestintään ja yhteisten asioiden hoitamiseen. 

5. Rekisterin tietosisältö 
Henkilön nimi, organisaatio ja sähköpostiosoite. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Henkilö ilmoittaa itse tietonsa sähköpostilla tullessaan taloon vuokralaiseksi. Henkilö voi myös itse päivittää tietojaan tai pyytää poistamaan ne ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöön. 

7. Tietojen luovuttaminen ja siirto
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tiedot ovat lähtökohtaisesti ole julkisia, ja näkyvät yleensä myös toimijoiden omilla nettisivuilla. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Rekisteri säilytetään luottamuksellisena. 

Rekisteriseloste on laadittu 26.10.2020

Työntekijärekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
Kansankatu 53 90100 Oulu 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Anna Katajala
Kansankatu 53
90100 Oulu
p. 040 820 5228

3. Rekisterin nimi 
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n työntekijärekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn / rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisteri on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n työntekijöiden henkilötietojen ylläpitämiseen. Henkilötietoja käytetään työnantajavelvoitteiden täyttämiseen. Työntekijöiden henkilötietojen käsittely voi myös olla ulkoistettu yhdistyksen ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, mikäli ulkopuolinen palveluntarjoaja suorittaa yhdistyksen valtuuttamana työnantajavelvoitteisiin liittyviä tehtäviä. 

5. Rekisterin tietosisältö 
Työntekijärekisterissä on yleisesti seuraavat tiedot Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n työntekijöistä: - nimi - syntymäaika / henkilötunnus - osoite ja muut yhteystiedot (puhelin ja sähköposti) - tilinumero ja muut palkanmaksussa vaadittavat tiedot - verokortti - työntekijän työnhaun yhteydessä toimittamat tiedot, kuten hakemusasiakirja ja ansioluettelo - suosittelijoiden lausunnot - mahdolliseen haastatteluun ja soveltuvuusarviointiin liittyvät tiedot - mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Tiedot kerätään työntekijältä työhakemuksen vastaanottamisen ja mahdollisen haastattelun yhteydessä työnhakijan suostumuksella. Mahdolliseen soveltuvuusarvioon sisältyvät tiedot hankitaan hakijalta tai yhtiön ulkopuoliselta palveluntarjoajalta työnhakijan suostumuksella. Muita tietolähteitä voidaan käyttää laissa säädetyissä rajoissa. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Rekisterin suojaus ja tietojen säilytysaika 
Työntekijärekisterin tietoihin on pääsy vain työnantajavelvoitteiden täyttämisestä vastaavilla henkilöillä. Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Säilytämme henkilötietoja vähintään työsuhteen keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset mm. kirjapitolainsäädäntö, rekisteröityjen tietoja koskeva erityislainsäädäntö ja arkistointia koskevat vaatimukset. Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

10. Yhteydenotot 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. 

Tietosuojaseloste on laadittu 2.11.2020.

Työnhakijarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
Kansankatu 53 90100 Oulu 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö 
Anna Katajala
Kansankatu 53
90100 Oulu
p. 040 820 5228

3. Rekisterin nimi 
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n työnhakijarekisteri 

4. Henkilötietojen käsittelyn / rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisteri on tarkoitettu Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n työnhakijoiden hakemustietojen ja rekrytointiprosessiin liittyvien tietojen ylläpitämiseen. Henkilötietoja käytetään mahdollisten uusien työsuhteiden hallintaan sekä siihen liittyviin yhteydenpitoon. Työnhakijoiden soveltuvuusarviointiin liittyvien henkilötietojen käsittely voi myös olla ulkoistettu yhtiön ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, mikäli ulkopuolinen palveluntarjoaja suorittaa nämä arvioinnit. 

5. Rekisterin tietosisältö 
Työnhakijarekisterissä on yleisesti seuraavat tiedot Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n työnhakijoista: - nimi - syntymäaika / henkilötunnus - osoite ja muut yhteystiedot (puhelin ja sähköposti) - hakemusasiakirja - ansioluettelo - koulutustiedot - työkokemus - osaamisalueet - kielitaito - suosittelijoiden lausunnot - mahdolliseen haastatteluun ja soveltuvuusarviointiin liittyvät tiedot - mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Tiedot kerätään työnhakijalta työhakemuksen vastaanottamisen ja mahdollisen haastattelun yhteydessä työnhakijan suostumuksella. Mahdolliseen soveltuvuusarvioon sisältyvät tiedot hankitaan hakijalta tai yhtiön ulkopuoliselta palveluntarjoajalta työnhakijan suostumuksella. Muita tietolähteitä voidaan käyttää laissa säädetyissä rajoissa. 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 
Käsittelemme tietoja itse hyödyntämättä henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita. Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojaus ja tietojen säilytysaika 
Hakijat lähettävät työpaikkahakemuksensa ja muut hakemukseen liittyvät tiedot joko sähköpostilla tai postitse. Työnhakijarekisterin tietoihin on pääsy vain rekrytoinneista vastaavilla henkilöillä. Tiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Hakemukset käsitellään ja tallennetaan tietoturva huomioiden ja poistetaan kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen saapumisesta, mikäli hakijan kanssa ei ole sovittu toisin. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

10. Yhteydenotot 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. 

Tietosuojaseloste on laadittu 2.11.2020.

Pohjois-Pohjanmaan sote-järjestöjen alueverkoston
yhteystietolistan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 
Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 
Kansankatu 53 90100 Oulu 

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö 
Anna Katajala
Kansankatu 53
90100 Oulu
p. 040 820 5228

3. Rekisterin nimi 
Pohjois-Pohjanmaan sote-järjestöjen alueverkoston yhteystietolista 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus 
Henkilötietoja käytetään alueverkoston jäsenten yhteystietojen säilyttämiseen yhteydenottoja ja kokousten koolle kutsumista varten. 

5. Käsiteltävät henkilötiedot 
Rekisterinpitäjä käsittelee yhteystietolistan yhteydessä seuraavia henkilötietoja: Henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä organisaatio 

6. Tietolähteet 
Saamme tietoja ensisijaisesti seuraavista lähteistä rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi henkilötietoja voidaan päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten julkisesti saatavilla olevista lähteistä tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. 

7. Tietojen luovutukset ja siirrot 
Käsittelemme tietoja itse hyödyntämättä henkilötietojen käsittelyssä alihankkijoita. Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen suojaus ja säilytysajat 
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisterit sijaitsevat, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin alueverkoston toiminta jatkuu tai kunnes henkilö itse pyytää tietojensa poistamista. Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä. 

9. Rekisteröidyn oikeudet 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä. Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustat käsittelyä. Reksiterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. 

10. Yhteydenotot 
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle. 

11. Tietosuojaselosteen muutokset 
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. 

Tietosuojaseloste on laadittu 2.11.2020.

Organisaation Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://www.ppsotu.fi/ ja on laadittu / päivitetty 10.12.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Ei saavutettava sisältö

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen


Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähköpostilla
info@kumppanuuskeskus.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.


Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Organisaation Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua https://www.kumppanuuskeskus.fi/ ja on laadittu / päivitetty 10.12.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia.

Olemme arvioineet palvelun saavutettavuuden itse

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain

Ei saavutettava sisältö

3. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Sähköpostilla
info@kumppanuuskeskus.fi

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon Avautuu uuteen ikkunaan. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

KumppisGallerian varausrekisterin seloste


1. Mikä rekisteri

Kumppanuuskeskuksen KumppisGalleria -tilan varauslomakekkeen rekisteri

2. Miten tietoja käsitellään

Sähköisesti, huolellisuutta noudattaen. 

3. Kenen kanssa tietoja käsitellään ja minkälaisilla sopimuksilla

Tietoja käsittelee vain käsittelijät/rekisterinpitäjä. 

4. Vastuuhenkilöt: rekisterinpitäjä ja käsittelijät, ketkä pääsevät tietoihin

Rekisterinpitäjä: Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Käsittelijät: Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n henkilöstö.

5. Tietojen välityksen polku/prosessi

Yhteydenottaja täyttää tiedot lomakkeella, josta käsittelijä käy ne katsomassa ja on yhteydenottajaan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

6. Tietopyyntöihin vastaava henkilö

Tietopyyntöihin vastaa info@kumppanuuskeskus.fi

7. Mitä ja miten tietoa käsitellään, missä riskejä

Näitä tietoja kerätään sähköisellä lomakkeella sivustolla: Toiveesi varausajankohdalle (pvm ja alkamis- sekä päättymisaika), Vaihtoehtoinen aika (pvm ja alkamis- sekä päättymisaika), Näyttelyn nimi, Järjestäjä, Yhteyshenkilö, Sähköposti ja Puhelinnumero.

Käsittelijä käy lukemassa lomakkeelle tulleet tiedot. Hän kopioi sähköpostiosoitteen yhteydenpitoa varten. Kun yhteydenottajaan on oltu yhteydessä, merkataan tiedot käsitellyksi.

Riskinä yleiset internetin ja tietotekniikan tietoturvariskit. 

8. Kenelle tietoa toimitetaan tai näytetään, riskit

Tietoja ei toimiteta tai näytetä muille kuin käsittelijöille.

Rekisteriseloste on laadittu 10.12.2021.


KumppisKiskan varausrekisterin seloste


1. Mikä rekisteri

Kumppanuuskeskuksen KumppisKiska -tilan varauslomakekkeen rekisteri

2. Miten tietoja käsitellään

Sähköisesti, huolellisuutta noudattaen. 

3. Kenen kanssa tietoja käsitellään ja minkälaisilla sopimuksilla

Tietoja käsittelee vain käsittelijät/rekisterinpitäjä. 

4. Vastuuhenkilöt: rekisterinpitäjä ja käsittelijät, ketkä pääsevät tietoihin

Rekisterinpitäjä: Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Käsittelijät: Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n henkilöstö.

5. Tietojen välityksen polku/prosessi

Yhteydenottaja täyttää tiedot lomakkeella, josta käsittelijä käy ne katsomassa ja on yhteydenottajaan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

6. Tietopyyntöihin vastaava henkilö

Tietopyyntöihin vastaa info@kumppanuuskeskus.fi

7. Mitä ja miten tietoa käsitellään, missä riskejä

Näitä tietoja kerätään sähköisellä lomakkeella sivustolla: Toiveesi varausajankohdalle (pvm ja alkamis- sekä päättymisaika), Vaihtoehtoinen aika (pvm ja alkamis- sekä päättymisaika), Teemapäivän tai -viikon nimi, Järjestäjä, Yhteyshenkilö, Sähköposti ja Puhelinnumero.

Käsittelijä käy lukemassa lomakkeelle tulleet tiedot. Hän kopioi sähköpostiosoitteen yhteydenpitoa varten. Kun yhteydenottajaan on oltu yhteydessä, merkataan tiedot käsitellyksi.

Riskinä yleiset internetin ja tietotekniikan tietoturvariskit. 

8. Kenelle tietoa toimitetaan tai näytetään, riskit

Tietoja ei toimiteta tai näytetä muille kuin käsittelijöille.

Rekisteriseloste on laadittu 10.12.2021.

Tilaa esittely ryhmällenne -varausrekisterin seloste


1. Mikä rekisteri

Kumppanuuskeskuksen "Tilaa esittely ryhmällenne" -varauslomakekkeen rekisteri

2. Miten tietoja käsitellään

Sähköisesti, huolellisuutta noudattaen. 

3. Kenen kanssa tietoja käsitellään ja minkälaisilla sopimuksilla

Tietoja käsittelee vain käsittelijät/rekisterinpitäjä. 

4. Vastuuhenkilöt: rekisterinpitäjä ja käsittelijät, ketkä pääsevät tietoihin

Rekisterinpitäjä: Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry, Käsittelijät: Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry:n henkilöstö ja Kumppanuuskeskuksen toimijat.

5. Tietojen välityksen polku/prosessi

Yhteydenottaja täyttää tiedot lomakkeella, josta käsittelijä käy ne katsomassa ja on yhteydenottajaan yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

6. Tietopyyntöihin vastaava henkilö

Tietopyyntöihin vastaa info@kumppanuuskeskus.fi

7. Mitä ja miten tietoa käsitellään, missä riskejä

Näitä tietoja kerätään sähköisellä lomakkeella sivustolla: Nimi, Puhelinnumero, Sähköposti, Yhteisö/organisaatio, Ryhmän koko, Aika (Ehdota kolmea mahdollista aikaa, jotka sopisivat teille), Yleisesittelyn lisäksi meitä kiinnostaa seuraava järjestöryhmä, Onko olemassa jokin tietty yhdistys, josta erityisesti toivoisitte kuulevanne, ja Onko jokin tietty näkökulma, mikä teitä kiinnostaa? 

Käsittelijä käy lukemassa lomakkeelle tulleet tiedot. Hän kopioi sähköpostiosoitteen yhteydenpitoa varten. Kun yhteydenottajaan on oltu yhteydessä, merkataan tiedot käsitellyksi.

Riskinä yleiset internetin ja tietotekniikan tietoturvariskit. 

8. Kenelle tietoa toimitetaan tai näytetään, riskit

Tietoja ei toimiteta tai näytetä muille kuin käsittelijöille.

Rekisteriseloste on laadittu 10.12.2021.