Järjestöyhteistyön toteuttaminen

Kumppanuuteen panostava kunta ja maakunta

  • nimeää järjestöyhdyshenkilön ja
  • kutsuu järjestöt säännöllisesti koolle keskustelemaan asukkaiden hyvinvoinnista sekä järjestötoiminnan mahdollisuuksista ja haasteista.

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta on suosituksessaan ottanut kantaa kuntien järjestöyhdyshenkilöiden nimeämiseen.

Järjestöyhdyshenkilönä toimii usein sellainen henkilö, joka käytännössä muutenkin tekee tiivistä yhteistyötä joko oman alansa järjestöjen tai laajemmin järjestökentän kanssa. Järjestöyhdyshenkilöllä tulisi olla tiiviit suhteet johtoryhmään järjestöyhteistyön resurssien ja toteuttamisen varmistamiseksi. Sama henkilö voi toimia myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorina.

Järjestöt olisi hyvä kutsua koolle vähintään kahdesti vuodessa. Yhdistysiltojen aiheina voivat olla mm. asukkaiden hyvinvointiin liittyvät voimavarat ja haasteet, järjestöjen toimintaedellytykset sekä käytännön yhteistyö järjestöjen kanssa. Järjestöyhdyshenkilön lisäksi illoissa olisi hyvä olla keskeiset järjestöyhteistyötä käytännössä tekevät henkilöt paikalla.

Kuntien ja järjestöjen välisen yhteistyön edistäjinä toimii Pohjois-Pohjanmaalla vapaaehtoisia yhdistysagentteja. Yhdistysagentit kouluttaa ja heitä tukee Kumppanuuskeskuksen neuvontapiste. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne-hanke julkaisi käsikirjan (2019) kuntien järjestöyhdyshenkilöiden ja vapaaehtoisten yhdistysagenttien työn tueksi.