Kokemustoimintamalli Pohjois-Pohjanmaalla

Vaikuttavaa kokemustoimintaa Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeessa on luotu Pohjois-Pohjanmaalle kokemustoiminnan malli. 

kokemustoimintamalli-kaavio

Kokemustoimintamallissa kuvataan toimintatapoja, joissa kokemustoimijoiden, järjestöjen ja kokemustoimijoiden tilaajien välisellä yhteistyöllä edistetään pitkäaikaissairaiden, vammaisten tai vammautuneiden tai muiden vaikeassa elämäntilanteessa olevien ja heidän läheisten kokemustiedon hyödyntämistä.

Mallissa on konkreettisia esimerkkejä mm. toiminnan markkinoinnista, toimijoiden välisestä yhteistyöstä, kokemustoimijoiden koulutuksista, kokemustoimijoiden tilaamisesta ja välittämisestä sekä toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Malli on kuvattu Innokylään.

Mallissa on sekä eri toimijoiden omia tehtäviä että näiden toimijoiden yhteisiä tehtäviä, jotka on listattu mallissa oleviin laatikoihin. Alta ladattava kokemustoimintamalli:


Alla olevassa tekstissä on selostettu myös enemmän kunkin toimijan roolia ja tehtäviä.


Kokemustoimintamallin toimenpiteet eri toimijoiden kannalta:

1. Järjestö

Järjestö markkinoi kokemustoimintaa sähköisissä viestintäkanavissa ja rekrytoi tarvittaessa henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan kokemustoimijoina. Järjestö järjestää kokemustoimija peruskoulutusta omille jäsenilleen tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa, jolloin hyödynnetään valtakunnallisen kokemustoimintaverkoston koulutusmallia. Koulutuksen jälkeen kokemustoimijat liitetään verkoston kokemuspankkiin jäsenjärjestön yhteyshenkilön kautta ja lisäksi järjestö ylläpitää rekisteriä omista kokemustoimijoistaan. Järjestö järjestää virkistystä ja tukea kokemustoimijoilleen.

2. Kokemustoimija

Henkilö, jolla on omakohtaista tai läheisen kokemusta pitkäaikaissairaudesta, vammasta tai vammautumisesta tai muusta haastavasta tilanteesta voi halutessaan toimia kokemustoimijana peruskoulutuksen käytyään. Henkilön tulee olla jonkin järjestön jäsen ja tiedustella koulutuksesta ym. kokemustoimintaan liittyvistä asioista omasta taustajärjestöstään. Tietoa kokemustoiminta asioista saa myös kokemustoiminnan nettisivuilta (ihimiset.fi). Kokemustoimijan vastuulla on myös oman osaamisen markkinointi. Verkoston kokemuspankkiin voi halutessaan lisätä kokemustoimija CVn ja linkin videosta. Kokemustoimija saadessaan toimeksiannon kokemustoimijatehtävään, niin hänen tulee käydä läpi tehtävän vaativat käytännöntoimenpiteet (mm. palkkio – ja kulukorvaus) yhdessä tilaajan kanssa. Jokaisen kokemustoimijatehtävän jälkeen kokemustoimija täyttää itsearviopalautekyselyn kokemustoimintaverkoston palautejärjestelmään.

3. Kokemustoimijan tilaaja

Tilaaja voi halutessaan ottaa yhteyttä joko järjestöön, suoraan kokemustoimijaan tai alueella kokemustoimintaa koordinoimaan tahoon hakiessaan kokemustoimijaa tehtävään. Oppilaitosten ja palvelujen parissa työskentelevät voivat halutessaan hakea kokemustoimijaa kokemustoimintaverkoston kokemuspankista verkoston myöntämillä tunnuksilla. Kokemustoiminnasta ei saa aiheutua kuluja kokemustoimijalle, joten kokemustoimijalla on oikeus palkkioon ja/tai kulukorvaukseen kokemustoimijatehtävästä. Ensisijaisesti tilaaja määrittelee palkkion suuruuden, mutta mikäli sitä ei ole määritelty, niin silloin voidaan hyödyntää kokemustoimintamallissa kuvattua palkkio -ja kulukorvaussuositusta. Jokaisen kokemustoimijatehtävän jälkeen tilaaja täyttää palautekyselyn kokemustoimintaverkoston palautejärjestelmään. Kokemustoimijoiden tilaaja oppaassa on vinkkejä mm. kokemustoimijan hausta ja käytännön toimenpiteistä kokemustoimijatehtävän toimeksiantoon liittyen.

Kokemustoimijat, järjestöt ja kokemustoimijan tilaaja markkinoivat myös kokemustoimintaa yhteistyökumppaneille sekä kansalaisille. Tässä kaavioissa on esimerkkejä tahoista, mihin kukin näistä toimijoista voi kokemustoimintaa markkinoida ja tässä toisessa kaaviossa on esimerkkejä viestintäkanavista. Myös esimerkkejä siitä, miten eri toimijat voivat tehdä yhteistyötä, löytyy mallinnus.