Tilat ja avustukset

Järjestötoimintaa tukeva kunta tai maakunta

  • tarjoaa järjestöjen käyttöön maksuttomia tiloja sekä
  • maksaa järjestöavustuksia, joiden avulla pienetkin järjestöt voivat keskittyä perustehtäväänsä varainhankinnan sijaan.

Pohjois-Pohjanmaan järjestöneuvottelukunta on suosituksessaan ottanut kantaa kuntien yhdistyksille tarjoamiin tiloihin ja maksamiin avustuksiin.

Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat tarjoavat järjestöjen käyttöön tiloja. Yleishyödylliseen, kaikille avoimeen ja maksuttomaan toimintaan kunnan ja maakunnan tulisi tarjota tilat järjestöjen käyttöön maksutta. Yhdistykset kokevat tärkeäksi, että järjestöjen käytössä olevat tilat ovat listattuina ja helposti löydettävissä kunnan nettisivuilta. Esimerkiksi Hailuodon kunta tarjoaa yhdistyksille tilat ilmaiseksi käyttöön yhdistyksen järjestämään maksuttomaan ja/tai avoimeen toimintaan, eli yhdistysten kokouksiin, kerhoihin, tapahtumiin ja muuhun toimintaan.

Kaikki Pohjois-Pohjanmaan kunnat maksavat järjestöille avustuksia. Avustusten maksaminen ja niiden kerääminen pois tilamaksujen muodossa ei motivoi järjestöjä toiminnan järjestämiseen. Järjestöjen toimintaedellytysten tukemista kannattaakin kunnassa ja maakunnassa miettiä kokonaisuutena – tietysti yhdessä järjestöjen kanssa.

Miksi kuntien kannattaa tukea järjestöjen perustoimintaa?

  • Järjestöjen (mm. sote-, liikunta- ja kulttuurijärjestöt) tuottama toiminta on hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa ja hyödyttää kaikkia kuntalaisia.
  • Järjestöjen tuottama toiminta on usein sellaista, johon kunnilla ei ole henkilöstö- eikä taloudellisia resursseja (esimerkiksi monipuolinen vapaa-ajan toiminta: harrastusmahdollisuudet, kerhot, erityisryhmien kokoontumiset, vertaistuki, kulttuuritarjonta, elämykset).
  • Monipuolinen järjestötoiminta on kunnan vetovoimatekijä ja se tuottaa elinvoimaa ja näkyvyyttä kunnalle mm. tapahtumien ja tilaisuuksien muodossa kuntalaisille ja matkailijoille.
  • Järjestöt tuottavat kokemukseen pohjautuvaa asiantuntijatietoa ja osaamista ja tavoittavat usein sellaisia palveluiden käyttäjiä ja heidän edustajiaan, joilta ei muuten välttämättä saada tietoa kunnan palveluiden kehittämiseen. Kokemustiedon kerääminen tuottaa ajankohtaista ruohonjuuritason tietoa eri kohderyhmistä, jota voidaan hyödyntää kunnan toimintaa kehitettäessä.
  • Järjestöjen omalle jäsenistölleen tarjoama vertaistuki, tiedotus ja neuvonta on merkityksellistä ennaltaehkäisevää työtä ja koko kunnan etu.
  • Järjestöt toimivat pitkälti vapaaehtoisvoimin ja pelkästään sote-järjestöissä tehdään vuosittain 21 000 henkilötyövuotta vapaaehtoistyötä valtakunnallisesti.